Carlotta, 10  Jahre

Anna, 19 Jahre

Felia,19 Jahre

Shobanna,14 J.                                    Denise,16 J.

Hanna 11 J.                       Romy 10 Jahre